§ 1 Navn:
Klubbens navn er Motionsklubben ved Ringsted Sygehus.

Hjemsted er Ringsted Sygehus.

§ 2 Formål:
Motionsklubbens formål er at fremme interessen for det personlige velvære ved at tilbyde ansatte ved Ringsted Sygehus at dyrke motion.

§ 3 Medlemskab:
Der kan ikketegnes kortere medlemskaber end 3 måneder.

Som medlemmer kan optages:
• ansatte på sygehuse i Region Sjælland inkl. IT og Psykiatrihuset

• ansattes ægtefælle/samlever og børn (ansatte skal være medlem for at familie kan optages)

• medarbejdere på pension/efterløn fra Ringsted Sygehus og disses ægtefæller/børn kan fortsætte medlemskabet.

• i tilfælde af at et medlem afgår ved døden, kan den pårørende fortsætte medlemskabet i op til 2 år.

Medarbejdere der ophører med ansættelse på sygehuse i Region Sjælland inkl. IT og Psykiatrihuset og ikke samtidig går på efterløn eller pension kan ikke fortsætte medlemskabet af motionsklubben. Samtidig ophører pårørendes medlemskab.

§ 4 Medlemsforpligtelsen:
Motionsklubbens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen vedtagne regler og trufne afgørelser.

Medlemskabet videreføres frem til udmeldelse jvf. § 6.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage medlemstjek i motionslokalerne.

§ 5 Kontingent:
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet trækkes månedligt via lønnen.

Pensionerede/efterløns-medlemmer og disses pårørende betaler kvartalsvis forud (jan.-april-juli-okt.) og indsætter kontingentet på motionsklubbens konto.
Kontingent-restance på mere end 1 kvartal medfører ophævelse af medlemskabet.

Ægtefælle-/samlever- og børnemedlemsskab fradrages hos den ansatte i lønnen. 

§ 6 Udmeldelse / indmeldelse:
Såvel indmeldelse som udmeldelse skal ske skriftligt til motionsklubbens formand/kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
Indmeldelse såvel som udmeldelse skal ske på de af klubben udarbejdede skemaer som ligger på klubbens hjemmeside.

§ 7 Motionsklubbens ledelse:
Motionsklubbens opgaver varetages i det daglige af en bestyrelse.

§ 8 Afgørelser:
Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal, når ikke andet lovmæssigt er bestemt.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når mødet er lovligt varslet, jvf. § 9 og § 11

§ 9 Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til motionsklubbens formand senest 2 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden og indkomne forslag lægges på klubbens hjemmeside og opsættes i motionsrummet senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 10 Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter:
• valg af dirigent
• beretning fra formanden
• forelæggelse af det reviderede regnskab
• vedtagelse af budget for det kommende år
• indkomne forslag
• valg til bestyrelsen
• valg af revisor og suppleanter
• eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter motiveret krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelsen af en sådan begæring. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 1 uges varsel og samtidig skal dagsordenen meddeles.

§ 12 Bestyrelsen
Valg af bestyrelsens 5 medlemmer og 1-2 suppleanter sker for en periode på 2 år, således at mindst 2-3 personer er på valg hvert år. Suppleanter og ekstern revisor er på valg hvert år.
Bestyrelsen vælges blandt myndige ansatte og pensionerede tidligere ansatte i regionen.
Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde senest 3 uger efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer, sekretær, et menigt medlem og 1-2 suppleanter.
Såfremt formanden eller en af de øvrige medlemmer fratræder indenfor den nævnte valgperiode, udpeger bestyrelsen ved simpelt flertal et af sine medlemmer som konstitueret formand eller en af de øvrige medlemmer for den resterende del af valgperioden. En konstitueret formand har samme rettigheder og forpligtelser som den afgåede formand.

§ 13 Forretningsorden:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over møderne.

Møderne afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Disse møder kan evt. afholdes virtuelt.

Alle spørgsmål kan afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§ 14 Gyldighed:
Motionsklubben forpligtes ved formandens og kassererens underskrift.

§ 15 Regnskab:
Kassereren fører motionsklubbens regnskab og er ansvarlig for motionsklubbens kasse.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og en status, underskrives af formanden, kassereren og revisoren.

Regnskabet skal forelægges til revision senest 3 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, og det reviderede regnskab skal være motionsklubben i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 16 Overskud:
Såfremt motionsklubbens driftsregnskab udviser et overskud kan bestyrelsen udarbejde indstilling/forslag til ekstraordinær anvendelse.

§ 17 Revision:
Revisoren tilrettelægger selv sit arbejde og aflægger rapport overfor bestyrelsen.
Revisoren har pligttil at udøve kritisk revision og foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 18 Opløsning:
Beslutning om motionsklubbens opløsning kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af opløsningsbeslutning kræves mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Anvendelse af eventuel formue og andre aktiver (går til Kræftens bekæmpelse) besluttes på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 19 Tegningsretten:
De tegningsberettigede i motionsklubben er: formand og/eller kasserer

Tegningsretten skal til en hver tid fremgå af motionsklubbens vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferater, hvor der er sket valg af de tegningsberettigede. De tegningsberettigede er de personer, der kan indgå aftaler enten sammen eller hver især på vegne af motionsklubben. Personerne skal fremgå af referaterne med fuld navneangivelse.

§ 20 Oplysninger til bank iht. Finansloven (om hvidvaskning):
Til brug for oplysninger om foreningens reelle ejere/bestyrelsen skal følgende dokumenter efter hver generalforsamling afleveres til Nordea i Ringsted. Formand og/eller kasserer samler oplysningerne og afleverer disse.

  • De til en hver tid gældende vedtægter (kun hvis der er sket ændringer siden sidst afleverede dokument)
  • Referat fra seneste generalforsamling (referatet skal være dateret og underskrevet af dirigenten)
  • Oversigt over de tegningsberettigede personer (kan skrives i samme dokument med oversigten over bestyrelsesmedlemmerne)
  • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer med angivelse af:
    • Fulde navn, adresse, postnr./by, bestyrelsespost, cpr.nr., fødeland, statsborgerskab, PEP/nær forbindelse til PEP (ja/nej)
      (PEP = Politisk Eksponeret Person f.eks., hvis du eller en af dine nærtstående er parlamentsmedlem, højesteretsdommer, minister eller lign.)
  • ID- og adressedokumentation på alle bestyrelsesmedlemmer (kopi/billede af sygesikringskort og kørekort/pas)

Hvis der nægtes at afgive ovenstående oplysninger, kan man ikke, iht. nuværende lovgivning, være en del af bestyrelsen!


Således vedtaget på generalforsamlingen d. 31. marts 2022